Privacy Statement

Privacy Statement Amca Consultancy B.V.
Amca Consultancy B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Amca Consultancy B.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent u persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Amca Consultancy B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Amca Consultancy B.V.
Weissenbruchstraat 70
2596 GK Den Haag
privacy@amca.nl
070 – 314 1555
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 27 14 09 31
BTW-nummer is NL 8018.43.595.B01

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Amca Consultancy B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten d.m.v. bijvoorbeeld een boeking
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het optimaliseren van de website
– Het verzamelen van reviews
– Het opstellen en versturen van marketing uitingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam / voorletters / tussenvoegsel
– Adres / postcode / plaats / land
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Geslacht
– Bankrekeningnummer
– Paspoortnummer en verloopdatum

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie. Wij gebruiken uw adresgegevens (ontvangen in het kader van een verkoop) niet voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over product en diensten. Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, de goede invulling van een publiekrechtelijke taak, de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. De verzamelde bijzondere informatie zoals uw paspoortgegevens of bankrekeningnummer wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Google Analytics
Op onze websites wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. Om uw privacy te waarborgen hebben wij bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarnaast is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en worden gegevens niet gedeeld. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies
Amca Consultancy B.V. maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Amca Consultancy B.V. vindt het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen.
Klik hier voor ons uitgebreide cookiebeleid.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen de benodigde persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien dit noodzakelijk is voor het definitief maken van een boeking.

Bewaartermijn
Amca Consultancy B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– Privacy statement conform nieuwe privacywetgeving
– Cookiebeleid
– Verwerkersovereenkomsten
– Personeel is op de hoogte van de te nemen maatregelen
– Vernietigingscontainer voor vertrouwelijke documenten
– Beveiligde internetverbinding
– Beveiligde website

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons te benaderen via privacy@amca.nl.  Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Indien u naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Den Haag, 1 september 2022